info@siun.am, (+374) 96 40-16-16

Մանիպուլյացիոն սեղաններ


Մանիպուլյացիոն սեղան Lojer Capre FX3


Բեռնել

Մանիպուլյացիոն սեղան Lojer Delta Standard


Բեռնել

Մանիպուլյացիոն սեղան Lojer Capre F


Բեռնել

Մանիպուլյացիոն սեղան Lojer Manuthera 242


Բեռնել

Մանիպուլյացիոն սեղան Lojer Capre FX5


Բեռնել

Մանիպուլյացիոն սեղան Lojer Delta Professional


Բեռնել

Մանիպուլյացիոն սեղան Lojer Capre M


Բեռնել

Մանիպուլյացիոն սեղան Lojer Capre F2


Բեռնել

Մանիպուլյացիոն սեղան Lojer Bobath


Բեռնել

Մերսման սեղան Lojer Delta Standard DS4


Բեռնել

Մերսման սեղան Lojer Delta Professional DP4


Բեռնել