info@siun.am, (+374) 96 40-16-16

Լազերներ


Ակնաբուժական լազեր LIGHTMED LIGHTLas SLT with Split Tower


Բեռնել

Ակնաբուժական լազեր LIGHTMED LIGHTLas YAG-V


Բեռնել

Ակնաբուժական լազեր LIGHTMED LIGHTLas 810


Բեռնել

Ակնաբուժական լազեր LIGHTMED TruScan Pro Laser 532


Բեռնել

Ակնաբուժական լազեր LIGHTMED LIGHTLas 577


Բեռնել

Ակնաբուժական լազեր LIGHTMED LIGHTLas SLT upgrade to LIGHTLas SLT DEUX


Բեռնել

Ակնաբուժական լազեր LIGHTMED LIGHTLas SLT Deux-V with Red Aiming Beam


Բեռնել

Ակնաբուժական լազեր LIGHTMED LIGHTLas 532


Բեռնել